10 KALEM KARDİYOLOJİ SARF MALZEME ALIMI

  • 09.02.2024 00:00

10 KALEM KARDİYOLOJİ SARF MALZEME ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - MARDİN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


10 KALEM KARDİYOLOJİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/118887
1-İdarenin
a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - MARDİN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Nur Mahallesi Vali Ozan Caddesi 4 Sk. No:3 (47100) ARTUKLU/MARDİN 47100 YENİŞEHİR ARTUKLU/MARDİN
c) Telefon ve faks numarası : 4822137218 - 4822136697
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 10 KALEM KARDİYOLOJİ SARF MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 10 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - TIBBİ SARF BİRİMİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 3 (Üç) işgünü içerisinde pey der pey teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakiben 3 gün içinde başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.03.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SATIN ALAM BİRİMİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1) Aday veya isteklinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’ ye kaydı olduğuna dair belgeyi teklif zarfı içerisinde sunacaklardır. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kaydı aranacaktır.
2) Aday veya İstekliler tarafından teklif edilecek malzemelerin TİTUBB / ÜTS de kayıtlı olması ve belgesinin İnternet çıktısı sunulmalıdır. TİTUBB / ÜTS' ye kayıt zorunluluğu olmayan kalemleri teklif eden istekliler kayıt zorunluluğu olmadığına dair gerekçeli belgelerini sunmalıdır.
3) Teklif edilecek malzemelerin ayrı ayrı TİTUBB / ÜTS kayıt barkodları teklif mektubunda veya ayrı bir liste halinde kalem kalem teklif dosyasında sunulacaktır.
4)Yerli Malı Belgesi sunan istekliler; Yeterlilik Bilgi Tablosunda hangi kaleme ait olduğunu beyan edeceklerdir. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 #ilangovtr                                                                                                              Basın No ILN01980941

OSZAR »